• Pestprotocol

  Dit protocol beschrijft hoe Novo Stars met pesten op de vereniging omgaat.

  In alle situaties waar kinderen onder elkaar zijn kan pesten voorkomen, dus ook bij ons op de sportclub.

  We nemen pesten erg serieus en we hopen dat we het pestgedrag kunnen voorkomen of kunnen oplossen tegengaan door de richtlijnen van dit protocol te volgen.

  Indien ongepast gedrag zich toch onverhoopt voordoet dan heeft Novo Stars hiervoor een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Als je nergens anders met je probleem terecht kunt, kun je daar met je probleem terecht. 

  Klik op deze link voor alle informatie over de Novo Stars vertrouwenscontactpersoon.

  Wat is pesten?

  Pesten is een serieus probleem. Pesten is het bewust anderen dwars zitten of een onprettig en/of onveilig gevoel geven (zonder goede reden). Dit gebeurt door schelden, schoppen, slaan, uitlachen, enzovoort. Naast deze openlijke vormen van pesten komen ook vormen van pesten voor die minder zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld een kind dat uitgesloten wordt, nooit ergens aan mee mag doen en op geen enkel feestje wordt uitgenodigd. Pesten is bedreigend, het gebeurt niet zomaar een keer, maar keert steeds terug en vaak lange tijd achter elkaar. Er is een verschil tussen plagen en pesten. Bij plagen zijn twee personen aan elkaar gewaagd, bij pesten is er altijd één het slachtoffer dat niets terug kan of durft te doen. Bij pesten wordt een slachtoffer gezocht om op een bedreigende manier de baas over te spelen. De pestkop misbruikt zijn macht over een gepest kind. Het slachtoffer voelt zich vernederd en gekleineerd. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop. Dit zijn zogenaamde meelopers.

  Belangrijk:

  • Pesten erkennen we als een probleem;
  • We proberen pesten te voorkomen door het creëren van een sfeer waarin alle kinderen zich veilig voelen;
  • We zijn er alert op om pesten te signaleren;
  • We dragen uit dat pesten niet geaccepteerd wordt;
  • Als er gepest wordt volgen we de richtlijnen van het pestprotocol;
  • Het pestprotocol staat op onze website.

  De volgende punten zijn belangrijk voor het weerbaar maken bij problemen:

  • We leren kinderen voor zichzelf en anderen op te komen;
  • We onderhandelen met de kinderen en leren ze onderling om met elkaar afspraken te maken;
  • We overleggen over oplossingen;
  • Als er conflicten zijn in de groep praten we er met elkaar over;
  • We brengen kinderen respect bij voor waarden en normen van anderen;
  • We leren kinderen dat iedereen anders is.

  Rol ouders: We zien de kinderen relatief weinig. Daarom zullen de trainers pestgedrag niet altijd kunnen herkennen. Soms gebeurt het in de kleedkamers. We zijn daarom afhankelijk van informatie van de spelers en de ouders. Merkt u dat uw kind gepest wordt, stap dan meteen naar de trainer van uw kind.

  • Na die eerste waarschuwing worden het gepeste kind en de pester in de gaten gehouden.
  • Zodra geconstateerd is dat het kind nog steeds gepest wordt, wordt in overleg met de contactpersoon vanuit de technische commissie een plan van aanpak in werking gesteld. We maken gebruik van de vijfsporen-aanpak, hierbij worden het gepeste kind, de pester, de groep, de trainer en de ouders betrokken.

  Daarnaast kijken we of er mogelijke oorzaken zijn waardoor het pestgedrag ontstaat, bijvoorbeeld een onprettige sfeer binnen het team. Hier proberen we dan verandering in te brengen.  Vijf-sporen aanpak:

  1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt:
  • Naar het kind luisteren en zijn/haar probleem serieus nemen;
  • Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen;
  • Samen met het kind werken aan oplossingen;
  • Ouders van het gepeste kind blijven informeren.
  1. Steun bieden aan het kind dat zelf pest:
  • Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent;
  • Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen;
  • Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden;
  • Ouders van de pester blijven informeren.
  1. De groep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem:
  • Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij;
  • Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan die oplossingen;
  • Samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen.
  1. De trainer steunen bij het aanpakken van het pesten:
  • De technische commissie geeft de trainer informatie over pesten als algemeen verschijnsel en over het aanpakken van pesten in het team.
  1. De ouders steunen:
  • Ouders die zich zorgen maken over pesten, serieus nemen;
  • Informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden aangepakt;
  • In samenwerking tussen Novo Stars en ouders het pestprobleem aanpakken;
  • Zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning.

  Afsluiting:

  Het gepeste kind en de pester worden in de gaten gehouden door de groepsleiding.  Is het pesten gestopt?

  1. Zo ja, dan wordt het proces afgesloten. Het gepeste kind en de pester worden nog wel een tijdje in de gaten gehouden.
  2. Zo nee, dan wordt een keuze gemaakt tussen de volgende mogelijkheden:
  3. Terug naar stap 4;
  4. Overplaatsing van het gepeste kind of de pester naar een ander team;
  5. Schorsing van de pester.

  Gedragsregels binnen het team

  1. Iedereen binnen het team is even belangrijk;
  2. We sluiten niemand van het team buiten;
  3. We gaan respectvol met elkaar en elkaars spullen om;
  4. De enige die een speler aan mag spreken over zijn/haar basketbalkwaliteit is de trainer.

  Het NOC*NSF heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport veel informatie m.b.t. een veilig sportklimaat beschikbaar gesteld. Ook op het gebied van pesten zijn er een aantal interessante artikelen te vinden:

  Wat als jouw kind gepest wordt?

  Mentale weerbaarheid